جنبش جمع آوری ” سر بطری” تبریزها که در سال گذشته به صورت ابتکاری در این شهر آغاز شد اکنون به ۱۰ استان دیگر رسیده است.
به گزارش صنعت تبریز، سال گذشته بود که جمعیت های خیریه در تبریز حرکتی را آغاز کردند و جنبشی شکل گرفت که کار آنها جمع آوری در بطری و فروش آنها به غرفه های بازیافت شهرداری ها بود که با درآمد ناشی از آن برای نیازمندان ویلچر خریداری می کردند.
بر این اساس از سال گذشته جنبش جمع آوری ‘در بطری’ در کشور شکل گرفت، این نهضت از تبریز آغاز شده و اکنون در استان های تهران، گرگان، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، بوشهر، بندرعباس و بیرجند اجرا می شود که درآمد ناشی از این کار صرف خرید ویلچر برای نیازمندان می شود.