درحالی که آذربایجان شرقی بیشترین پروژه نیمه تمام زیر ۲۰ درصد کشور را به خود اختصاص داده ، استان اصفهان با بیشترین میزان پروژه بالای ۸۰ درصد برترین استان کشور است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز ، مردم سالاری نوشت :گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد که بيش از ۹۴ هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت‌هاي فيزيکي متفاوت تا انتهاي تيرماه ۱۳۹۴ در دست اجراست که در صورت اتمام آن‌ها، براي دو ميليون و ۸۵۰ هزار نفر اشتغال ايجاد مي‌شود.تا پايان تيرماه امسال ۹۴ هزار و ۷۱۰ طرح صنعتي و معدني در دست اجراست که بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حدود ۸۰ درصد از اين طرح‌ها پيشرفت فيزيکي کمتر از ۲۰ درصد دارند.بر اين اساس، تعداد ۷۵ هزار و ۴۳۱ طرح با پيشرفت فيزيکي کمتر از ۲۰ درصد وجود دارد و اين در حالي است که تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۸۰ درصد تنها ۴۲۰۴ مورد است.بر پايه اين گزارش، ۶۲۶۴ طرح با پيشرفت فيزيکي ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۵۳۵۴ طرح با پيشرفت فيزيکي ۴۰ تا ۶۰ درصد و ۳۴۵۷ طرح با پيشرفت فيزيکي ۶۰ تا ۸۰ درصد در دست اجراست.وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش‌بيني کرده است که با اجراي همه اين طرح‌ها بيش از ۸۶۵ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در اين بخش صورت گيرد.سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي کمتر از ۲۰ درصد پيشرفت به تنهايي ۷۴۲ هزار ميليارد تومان است که به نظر مي‌رسد فاصله زيادي تا تحقق داشته باشد، اما در عين حال در پروژه‌هاي ۲۰ تا ۴۰ درصد پيشرفت ۴۵ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خواهد شد. به همين ترتيب براي طرح‌هاي ۴۰ تا ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان، براي طرح‌هاي ۶۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکي ۲۲ هزار ميليارد تومان و براي طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بيش از ۸۰ درصد حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است.اين در حالي است که اگر بخش خصوصي با کمک دولت موفق شود اين طرح‌ها را به سرانجام برساند حدود دو ميليون و ۸۵۰ هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد، اما حدود دو ميليون و ۱۳۵ هزار نفر اشتغال از اين تعداد در حال حاضر مربوط به طرح‌هايي است که کمتر از ۲۰ درصد پيشرفت فيزيکي دارند و به اين آساني به مرحله بهره برداري نخواهند رسيد. در عين حال اگر ۴۲۰۴ طرح صنعتي و معدني که در حال حاضر بيش‌از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکي دارند و به پايان مراحل اجرايي خود نزديک شده‌اند، به اتمام برسد، مي‌توانند حدود ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ شغل جديد ايجاد کنند. بر‌اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد اشتغال پيش بيني شده براي طرح‌هاي ۲۰ تا ۴۰ درصد پيشرفت فيزيکي ۲۵۷ هزار نفر، براي طرح‌هاي ۴۰ تا ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي ۱۸۹ هزار نفر و براي طرح‌هاي ۶۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکي ۱۲۸ هزار نفر است. اما بررسي‌هاي استاني نشان مي‌دهد که بيشترين تعداد طرح‌هاي صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيکي بيش‌از ۸۰ درصد با ۵۹۴ طرح مربوط به استان اصفهان است که پتانسيل خوبي براي سرمايه گذاري دارد.از سوي ديگر بيشترين طرح‌هايي که پپيشرفت فيزيکي کمتر از ۲۰ درصد دارند متعلق به استان آذربايجان شرقي هستند که تعداد اين طرح‌ها به ۸۱۲۷ طرح مي‌رسد.همانطور که آمار نشان مي‌دهد بسياري از طرح‌هاي در دست اجرا در مراحل اوليه قرار دارند و به عبارت بهتر مي‌توان گفت که بخش زيادي از آن‌ها متوقف هستند که دليل اين موضوع را مي‌توان در ابتدا مجوزهاي ‌برنامه‌ريزي نشده دولت قبل و پس از آن نبود نقدينگي در کشور دانست.اما اين روزها با بهبود روابط سياسي ايران با ساير کشور، دولت بايد تمرکز خود را بر بخش صنعت و معدن قرار داده و علاوه بر در اختيار قرار دادن تسهيلات براي اين طرح‌ها، شرايط را براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اين بخش براي اتمام طرح‌ها و ايجاد اشتغال فراهم کند.