ایمانی راد با تشرح مسائلی که بر نقش مدیران اقتصادی تاثیر مستقیم دارد گفت: جامعه ایران به سوى رقابت بیشتر حرکت میکند و تحلیل محیط اجتناب ناپذیر است . در واقع اهمیتش از مدیریت تولید کمتر نیست.

به گزارش صنعتیمیز ، مرتضی ایمانی راد در خصوص علل موفقیت مدیران اقتصادی می گوید: تاكنون مديران موفق آنهايى بودند كه از نظر تكنيكى قوى بودند و از ميان آنها مهندسين موفقيت بيشترى داشتند. ولى شرايط اقتصاد جهانى و شرايط اقتصاد ايران به سرعت و به شدت در حال تغيير است .

وی معتقد است: اين تغييرات موجب مى شود كه مديران در كنار تكنيك هاى فنى ، به مسايل محيطى هم آشنا باشند. اين مسايل محيطى به سه دسته تقسيم مى شوند.

ایمانی راد در تشریح این دسته گفت: نخست، مسايل و اتفاقاتى كه در صنعت خود مى‌افتد. به طور مثال توليد كننده محصولات شيميايى بايد بداند كه در صنعت محصولات شيميايى چه اتفاقى مى افتد. اين بخش از مهمترين لايه هاى محيط است كه معمولا هم اطلاعات مديران خوب است . دوم مسايل محيط و فضاى اقتصاد ملى – مديران بايد اطلاعات و تحليل بروز از تحولات محيط ملى كشور داشته باشند. آشنايى با تورم ، توليد ملى ، نقدينگى ، بورس ايران و بورس كالاى ايران ، نرخ سود، حجم بدهى هاى دولت و چگونگى حل و فصل كردن آنها و متغيرهاى ديگر، و سوم متغيرهاى جهانى ، آنهايى كه روى هر صنعت اثر ميگذارد، همانند نرخ كالاها در بورسهاى جهانى ، قيمت نفت ، نرخ برابرى ارزهاى جهانى با هم ، وضعيت بورس هاى جهانى ، نرخ بهره در سطح جهان و كشورهاى مطرح و متغير هاى ديگر .

وی ادامه داد: پیش از این مديران داخل حياط بودند و به مسايل درونى (عمدتا توليدى) مى‌پرداختند ، حال بايد روى ديوار بنشينند و هم اندرونى را ببينند و هم بيرون را (محيط بيرونى).

وی در پایان خاطرنشان کرد: استراتژى‌ها از مجموعه اين شناخت‌ها بيرون مى آيد و عدم مسلح شدن به مسايل بيرونى استراتژى را ناقص و ناكارآمد ميكند. جامعه ايران به سوى رقابت بيشتر حركت ميكند و تحليل محيط اجتناب ناپذير است . در واقع اهميتش از مديريت توليد كمتر نيست.

منبع : خبر انلاین