شهرداری تبریز در حالی مدعی شعار” شهروند آگاه شهری آباد” است که عملکرد این مجموعه در رابطه با رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی و مخفی کاری خبری و نیز عدم دعوت از رسانه ها برای پوشش اخبار مهم در تناقض با این شعار می باشد.
به گزارش صنعت تبریز ، شهرداری کلان شهر تبریز که از محل پرداخت عوارض شهروندان تبریزی اداره می شود در شعاری جالب و البته چشم نواز بر آگاهی شهروندان برای تحقق شهری آباد تاکید کرده و در این زمینه برنامه هایی را نیز اجرا می کند.
فارغ از عملکرد ارزنده و شایسته تقدیر شهرداری تبریز در ماه های اخیر و تسریع در پروژه های عمرانی شهری عدم مشارکت رسانه های آزاد در انتقال اخبار شهرداری تبریز نقصی بزرگ در عملکرد مجموعه روابط عمومی این شهرداری به حساب می آید.
این حرکت تا بدانجا گسترده شده که اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بارها و در طی جلسات علنی شورای شهر از موضوعاتی چون خرید خبرنگاران توسط شهرداری و پرداخت پول به خبرنگاران برای عدم درج اخبار انتقادی سخن رانده اند و برخی مطالب بیان شده توسط اعضای شورای اسلامی شهر تبریز گاه در تناقض آشکار با ادعاهای مسئولان شهرداری تبریز می باشد.
شهرداری تبریز در حالی مدعی شعار” شهروند آگاه شهری آباد” است که عملکرد این مجموعه در رابطه با رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی و مخفی کاری خبری و نیز عدم دعوت از رسانه ها برای پوشش اخبار مهم در تناقض با این شعار می باشد.
برگزاری همایشهای مهم و گاه کشوری توسط شهرداری تبریز و نیز جلسات و دیدارهای مهم توسط این مجموعه در بسیاری از موارد بدون حضور اصحاب رسانه های مطرح استان صورت می گیرد و فعالان رسانه ای تنها اخباری تنظیم شده توسط روابط عمومی را که از فیلتر های مختلفی عبور کرده و به طور طبیعی مسائل انتقادی از شهرداری از آن حذف شده را دریافت می کنند.
در برخی از این جلسات شخصیتهای مهم و دانشمندانی از سایر کشورها حضور دارند و با توجه به اینکه این دعوتها و هزینه های قابل توجه این مراسمات از محل عوارض و پرداختی های شهروندان تبریزی صورت می گیرد کمترین حق نمایندگان افکار عمومی مردم تبریز یعنی رسانه ها حضور مستقیم در این برنامه ها و پوشش اخبار مربوط به این فعالیتها میباشد.

سید مرتضی احمدپور