مدیر بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: بنده به نسبت سفر دو سه سال قبل خود به تبریز با تحول زیادی در ساختمان سازی در این شهر مواجه شدم.

 

به گزارش صنعتیمیز ، شهرام دلفانی ، امشب در مراسم تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آذربایجان شرقی چالش های فراروی تاسیسات مکانیکی ساختمان رادر کشور برجسته دانست.

مدیر بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رشد صنعت ساختمان در تبریز یادآور شد: رشد این صنعت در تبریز به نسبت چند سال قبل تعجب آور و قابل تحسین است و ساختمان سازی در تبریز تغییرات زیادی کرده است.

مدیر بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه نقش تاسیسات مکانیکی در مصرف انرژی و مدیریت آن دارای اهمیت فراوانی است گفت:انتظاراتی که از ساختمانها در گذشته به نسبت امروز وجود دارد متفاوت شده است و در این میان منابع انرژی نیز دارای اهمیت خاصی است.

وی گفت: سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیازهای مسکن مرتفع شود و با توجه به نقش هزینه های تاسیسات ساختمانی که ۲۵ تا ۳۰درصد است ، اهمیت فعال بودن تاسیسات بیش از گذشته برجسته می شود.

 

با اشاره به رشد صنعت ساختمان در تبریز یادآور شد: رشد این صنعت در تبریز به نسبت چند سال قبل تعجب آور و قابل تحسین است و ساختمان سازی در تبریز تغییرات زیادی کرده است.