علی رغم ممنوع بودن تبلیغات انتخاباتی تا زمان قانونی انواع تبلیغات انتخاباتی درجریان بوده و سفره های شام و ضیافت های رنگارنگ از سوی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی گسترده می شود.
به گزارش صنعت تبریز ، نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تبریز این روزها به شدت در حال تبلیغات زود هنگام بوده و ستادهای تبلیغاتی بی نام و نشان خود را در جای جای شهر به راه انداخته اند.
در این میان برخی کاندیداها از فرصتهایی مانند انداختن عکس سلفی با وزرا در دفتر کارشان هم کوتاه نمی آیند و برخی دیگر برای جلب رای مردم سفره های شام رنگارنگ به صورتی غیر مستقیم پهن می کنند.
تقبل هزینه میوه و شیرینی و شام به نام میزبان و از جیب مبارک کاندیداها صورت می گیرد تا فرد مزبور متهم به ضیافت های انتخاباتی نشود و از سویی دیگر این مجالس محلی برای بیان نکته نظرات نامزدها می شود.
برخی کاندیداهای انتخاباتی هم هزینه های سرسام آوری برای شام و نهار پرداخت می کنند و به اذعان یکی از این افراد سفره شام برای ۳۰ هزار نفر در تبریز تدارک دیده شده بود.
از سویی دیگر برخی کاندیداها با انتشار خبرهای جعلی از همایشهایی که هرگز برگزار نشده در رسانه های وابسته سعی می کنند تا نظرات خود را در قالب جلسات خیالی به مردم منعکس کنند و البته این مجالس خیالی هزینه هایی نیز در پی ندارد و تنها خوراک رسانه ای راتامین می کند.