مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: ظهر امروز و بدنبال سقوط مرد ۵۵ ساله از پشت بام منزلی در خیابان عباسی تبریز, وی را راهی بخش احیا اورژانس بیمارستان کرد
به گزارش صنعتیمیز ، حبیب حسینقلی زاده گفت: بدنبال گزارش سقوط مردی از پشت بام منزلی در ساعت ۱۲:۵۵ به اپراتوری فوریتهای پزشکی تبریز, در خیابان عباسی, پایگاه ۲۰۹ عازم این محل شد.
وی در ادامه گفت: تکنسینهای اعزامی با بررسی وضعیت مصدوم که از ارتفاع ۴ متری و بدنبال پارو کردن برف پشت بام منجر به سقوط وی شده بود, اقدامات درمانی را برای این مصدوم آغاز کردند.
حسینقلی زاده در ادامه گفت: شدت ضربه بدنبال سقوط چنان بود که مصدوم دچار ایست قلبی – تنفسی شده و با اقدامات احیائی تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ به بخش احیا اورژانس بیمارستان امام رضا انتقال داده شد.
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:در حوادثی که فرد دچار سقوط از ارتفاع شده است , نباید فرد مصدوم بی محابا حرکت داده شود.