بانکها در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک مرکزی بدهکار شدند.

به گزارش صنعتیمیز به نقل از ایسنا، گزارش بانک مرکزی از ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در سال گذشته بیانگر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی تا ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته بیش از ۴۲ درصد رشد یافته است.

میزان اضافه برداشت بانکها به بانک مرکزی در شرایطی از سال ۱۳۹۲ به ۱۳۹۳ از ۲۵ هزار میلیارد تومان هم گذشت که این رشد بیشترین مقدار افزایش در چند سال گذشته محسوب می شود.