جمعی از اعضای شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در اقدامی سوال برانگیز به بازدید یک کارخانه کوچک خصوصی در شهرک مصالح ساختمانی رفته ودر ضیافت نهار مجلل این کارخانه شرکت کردند.
به گزارش صنعت تبریز ، ۲۶ امین جلسه شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی که قرار بود به بررسی مشکل بازداشت اعضای شورای اسلامی شهر مرند و شهردار این شهر اختصاص یابد به بازدیدی غیر متعارف از یک کارخانه بخش خصوصی کوچک پس از پایان جلسه مبدل شد.
در این دیدار که با حضور مدیران این کارخانه تازه تاسیس و در حال کار بخش خصوصی واقع در شهرک مصالح ساختمانی تبریز همراه بود احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان از مدیر عامل این کارخانه کوچک خواست تا به هر یک از اعضای شورای اسلامی استان در هر شهر یک نمایندگی با تخفیف ویژه بدهد.
وی همچنین با افتخار آمیز خواندن فعالیت این کارخانه برای استان وشهر تبریز یادآور شد: در حالی که بسیاری از کارخانجات استان تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند این واحد به کار خود ادامه می دهد.
مدیر این کارخانه که تمام پرسنل آن ۲۵ نفر هستند به حاجی پور قول داد تا این نمایندگی ها را دراسرع وقت وبا تخفیف ویژه به اعضای شورای اسلامی استان بدهد.
پس از این دیدار اعضای شورای اسلامی استان در ضیافت ناهار مجلل این کارخانه حضور یافتند.
دراین میان این سوال مطرح است که چرا باید شان اعضای شورای اسلامی استان در حد بازدید و درخواست نمایندگی از یک کارخانه کوچک بخش خصوصی پائین آورده شود و اگر قرار بود بازدیدی صورت گیرد بهتر نبود یک کارخانه بزرگ و دارای مشکلات متعددی مانند ماشین سازی انتخاب شود؟
سوال دیگری که در این میان مطرح میشود اینکه این کارخانه دارای چه مشکل و یا مشکلاتی بود که قرار بود اعضای شورای اسلامی استان از آن واقف شوند؟
ودر نهایت اینکه رسیدگی به مشکل بازداشت اعضای شورای اسلامی مرند مهمتر بود یا بازدید از واحد صنعتی کوچک و نوپایی که به فکر سود آوری شخصی برای خود است؟