درآمد شهرک‌های صنعتی اردبیل ۲۹۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از صداوسیما،مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: درآمد شهرک های صنعتی این استان در سال ۹۳ بالغ بر ۱۱۳ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن رشد قابل توجه ۲۹۰ درصدی را نشان می دهد.
فریدی با بیان اینکه از این میزان درآمد بیش از ۷۰درصد آن در راستای شهرک سازی در سایر مناطق استان هزینه شده است، افزود: این رقم حدود ۸۰ میلیارد رالب بوده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب ۱۵ مورد در استان فعال است، گفت: در حال حاضر به ازا هر ۱۰مترمربع شهرک صنعتی در استان ایجاد شده که این رقم در سطح کشور ۱۵ مترمربع است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به اشتغالزایی نزدیک به ۱۰ هزار نفری شهروندان استان در شهرک های صنعتی فعال افزود: شهرک صنعتی سه اردبیل نیز مصوب شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده است.
فریدی با اشاره به مشکلات اعتباری در زمینه توسعه زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی استان عنوان کرد: اعتبارات تخصیص یافته سه سال اخیر به شدت محدود بوده چنانچه در سال ۹۱ در بحث زیرساختی با مشکل مواجه بودیم. در سال ۹۲ تنها ۲۰ درصد اعتبارات اخذ شد و در سال ۹۳ نیز ۲۵میلیارد راله اعتبار تخصیصی داشتیم.