رضا شیوا رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه با توجه به درخواست قبلی وزارت صنعت از شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، آیا این بند مصوبه اخیر دولت به معنای پایان کار و خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو نیست؟
صنعت تبریزبه گزارش ازایلنا، گفت: موضوع باید مجددا در شورا مطرح شود و استدلال‌هایی که در این زمینه وجود را بررسی کنیم اگر شورا به این جمع بندی رسید که شرایط کنونی بازار خودرو مصداق بازار انحصاری نیست، شورای رقابت نیز در قیمت گذاری خودرو دخالت نخواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو تا چه حد جدی است؟ گفت: احتمالش وجود دارد چرا که اکنون وضعیت بازار خودرو بسیار تغییر کرده است با این وجود اظهار نظر قطعی در این زمینه به برگزاری جلسات و جمع بندی اعضای جدید شورای رقابت وابسته است.