اتحادیه های کارگری ترکیه و آذربایجان شرقی در استانبول تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش صنعت تبریز ، این تفاهم نامه که روز گذشته ۲۰ دی و ۱۰ ژانویه در استانبول امضا شد طرفین بر تعمیق روابط میان دو اتحادیه تاکید کردند.
حسینی ، مدیر کل کار ، رفاه و امور اجتماعی و کریم صادقزاده دبیر خانه کار گر تبریز از امضا کننده های این تفاهم نامه از طرف ایرانی بودند.
در حال حاضر تعداد زیادی از کارگران ایرانی و به خصوص تبریز و آذربایجان شرقی در ترکیه مشغول به کار هستند.