آذربایجان شرقی به صورت مشترک با استان همدان رتبه ۴ کمترین نیروی بیکار را در سال ۹۳ داشته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز در گزارش وضعیت شاخص‌های نیروی کار در سال ۹۳ بعد از استانهای کرمان، مرکزی، خراسان جنوبی آذربایجان شرقی کمترین تعداد بیکار را دارد.
همدان در رتبه چهارم مشترک با آذربایجان شرقی بوده و یزد رتبه پنجم از لحاظ کمترین نرخ بیکاری را دارا می باشد.

نرخ بیکاری کشور در سال مذکور ۶/۱۰درصد اعلام که بر اساس این گزارش،مشارکت اقتصادی استان در سال گذشته ۵/۳۶درصد می باشد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور درهمين سال ۲/۳۷درصد بیان شده است.

افزایش نرخ بیکاری همواره با گسترش انواع آسیب های اجتماعی همراه بوده که توسعه روحیه کارآفرینی،آموزش و پرورش مهارت محور در کشور،می تواند در کاهش این امر مهم موثر واقع شود.